โรงเรียนบ้านค้อ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 3 3 3 0 22
ร้อยละ 8.82 % 8.82 % 8.82 % 8.82 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
113
จำนวน(คน) 7 4 8 8 0 86
ร้อยละ 6.19 % 3.54 % 7.08 % 7.08 % 0.00 % 76.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 1 0 9 1 0 50
ร้อยละ 1.64 % 0.00 % 14.75 % 1.64 % 0.00 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 208 คน
จำนวน(คน) 11 7 20 12 0 158
ร้อยละ 5.29 % 3.37 % 9.62 % 5.77 % 0.00 % 75.96 %

147 : 10 , 7 , 11 , 11 , 0 , 108...6.80 , 4.76 , 7.48 , 7.48 , 0.00 , 73.47 = 39 : 26.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 208 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 50 คน คิดเป็นร้อยละ 24.04%

Powered By www.thaieducation.net