โรงเรียนบ้านค้อ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 3 5 1 3 1 21
ร้อยละ 8.82 % 14.71 % 2.94 % 8.82 % 2.94 % 61.76 %
ระดับประถมศึกษา
112
จำนวน(คน) 11 7 4 3 4 83
ร้อยละ 9.82 % 6.25 % 3.57 % 2.68 % 3.57 % 74.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 4 2 2 1 2 50
ร้อยละ 6.56 % 3.28 % 3.28 % 1.64 % 3.28 % 81.97 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 18 14 7 7 7 154
ร้อยละ 8.70 % 6.76 % 3.38 % 3.38 % 3.38 % 74.40 %

146 : 14 , 12 , 5 , 6 , 5 , 104...9.59 , 8.22 , 3.42 , 4.11 , 3.42 , 71.23 = 42 : 28.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 53 คน คิดเป็นร้อยละ 25.60%

Powered By www.thaieducation.net