โรงเรียนบ้านโซง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 15 5 6 4 1 32
ร้อยละ 23.81 % 7.94 % 9.52 % 6.35 % 1.59 % 50.79 %
ระดับประถมศึกษา
262
จำนวน(คน) 30 18 12 40 18 144
ร้อยละ 11.45 % 6.87 % 4.58 % 15.27 % 6.87 % 54.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
147
จำนวน(คน) 16 8 3 22 7 91
ร้อยละ 10.88 % 5.44 % 2.04 % 14.97 % 4.76 % 61.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 472 คน
จำนวน(คน) 61 31 21 66 26 267
ร้อยละ 12.92 % 6.57 % 4.45 % 13.98 % 5.51 % 56.57 %

325 : 45 , 23 , 18 , 44 , 19 , 176...13.85 , 7.08 , 5.54 , 13.54 , 5.85 , 54.15 = 149 : 45.85
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 472 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 205 คน คิดเป็นร้อยละ 43.43%

Powered By www.thaieducation.net