โรงเรียนบ้านหนองทัพ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 13 8 3 5 0 5
ร้อยละ 38.24 % 23.53 % 8.82 % 14.71 % 0.00 % 14.71 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 17 13 18 7 6 53
ร้อยละ 14.91 % 11.40 % 15.79 % 6.14 % 5.26 % 46.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 30 21 21 12 6 58
ร้อยละ 20.27 % 14.19 % 14.19 % 8.11 % 4.05 % 39.19 %

148 : 30 , 21 , 21 , 12 , 6 , 58...20.27 , 14.19 , 14.19 , 8.11 , 4.05 , 39.19 = 90 : 60.81
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 90 คน คิดเป็นร้อยละ 60.81%

Powered By www.thaieducation.net