โรงเรียนบ้านหนองทัพ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 15 8 3 7 0 1
ร้อยละ 44.12 % 23.53 % 8.82 % 20.59 % 0.00 % 2.94 %
ระดับประถมศึกษา
114
จำนวน(คน) 18 13 19 8 7 49
ร้อยละ 15.79 % 11.40 % 16.67 % 7.02 % 6.14 % 42.98 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 148 คน
จำนวน(คน) 33 21 22 15 7 50
ร้อยละ 22.30 % 14.19 % 14.86 % 10.14 % 4.73 % 33.78 %

148 : 33 , 21 , 22 , 15 , 7 , 50...22.30 , 14.19 , 14.86 , 10.14 , 4.73 , 33.78 = 98 : 66.22
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 148 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 98 คน คิดเป็นร้อยละ 66.22%

Powered By www.thaieducation.net