โรงเรียนบ้านเก่าขาม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
51
จำนวน(คน) 9 8 1 4 0 29
ร้อยละ 17.65 % 15.69 % 1.96 % 7.84 % 0.00 % 56.86 %
ระดับประถมศึกษา
155
จำนวน(คน) 16 16 15 7 0 101
ร้อยละ 10.32 % 10.32 % 9.68 % 4.52 % 0.00 % 65.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 35
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 249 คน
จำนวน(คน) 28 26 18 12 0 165
ร้อยละ 11.24 % 10.44 % 7.23 % 4.82 % 0.00 % 66.27 %

206 : 25 , 24 , 16 , 11 , 0 , 130...12.14 , 11.65 , 7.77 , 5.34 , 0.00 , 63.11 = 76 : 36.89
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 249 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 33.73%

Powered By www.thaieducation.net