โรงเรียนบ้านเก่าขาม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 10 8 1 4 0 27
ร้อยละ 20.00 % 16.00 % 2.00 % 8.00 % 0.00 % 54.00 %
ระดับประถมศึกษา
161
จำนวน(คน) 17 17 15 8 0 104
ร้อยละ 10.56 % 10.56 % 9.32 % 4.97 % 0.00 % 64.60 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
43
จำนวน(คน) 3 2 2 1 0 35
ร้อยละ 6.98 % 4.65 % 4.65 % 2.33 % 0.00 % 81.40 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 254 คน
จำนวน(คน) 30 27 18 13 0 166
ร้อยละ 11.81 % 10.63 % 7.09 % 5.12 % 0.00 % 65.35 %

211 : 27 , 25 , 16 , 12 , 0 , 131...12.80 , 11.85 , 7.58 , 5.69 , 0.00 , 62.09 = 80 : 37.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 254 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 34.65%

Powered By www.thaieducation.net