โรงเรียนโนนสูงโนนโฮมวิทยา (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 6 15 1 1 1 19
ร้อยละ 13.95 % 34.88 % 2.33 % 2.33 % 2.33 % 44.19 %
ระดับประถมศึกษา
120
จำนวน(คน) 4 5 13 0 1 97
ร้อยละ 3.33 % 4.17 % 10.83 % 0.00 % 0.83 % 80.83 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 163 คน
จำนวน(คน) 10 20 14 1 2 116
ร้อยละ 6.13 % 12.27 % 8.59 % 0.61 % 1.23 % 71.17 %

163 : 10 , 20 , 14 , 1 , 2 , 116...6.13 , 12.27 , 8.59 , 0.61 , 1.23 , 71.17 = 47 : 28.83
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 163 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.83%

Powered By www.thaieducation.net