โรงเรียนบ้านโสกแสง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
44
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 42
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.27 % 2.27 % 0.00 % 95.45 %
ระดับประถมศึกษา
106
จำนวน(คน) 4 0 13 0 0 89
ร้อยละ 3.77 % 0.00 % 12.26 % 0.00 % 0.00 % 83.96 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
57
จำนวน(คน) 2 0 8 0 0 47
ร้อยละ 3.51 % 0.00 % 14.04 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 6 0 22 1 0 178
ร้อยละ 2.90 % 0.00 % 10.63 % 0.48 % 0.00 % 85.99 %

150 : 4 , 0 , 14 , 1 , 0 , 131...2.67 , 0.00 , 9.33 , 0.67 , 0.00 , 87.33 = 19 : 12.67
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 14.01%

Powered By www.thaieducation.net