โรงเรียนบ้านโสกแสง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
43
จำนวน(คน) 9 6 2 5 1 20
ร้อยละ 20.93 % 13.95 % 4.65 % 11.63 % 2.33 % 46.51 %
ระดับประถมศึกษา
105
จำนวน(คน) 12 9 18 5 6 55
ร้อยละ 11.43 % 8.57 % 17.14 % 4.76 % 5.71 % 52.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 0 10 0 3 41
ร้อยละ 3.57 % 0.00 % 17.86 % 0.00 % 5.36 % 73.21 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 204 คน
จำนวน(คน) 23 15 30 10 10 116
ร้อยละ 11.27 % 7.35 % 14.71 % 4.90 % 4.90 % 56.86 %

148 : 21 , 15 , 20 , 10 , 7 , 75...14.19 , 10.14 , 13.51 , 6.76 , 4.73 , 50.68 = 73 : 49.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 204 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 88 คน คิดเป็นร้อยละ 43.14%

Powered By www.thaieducation.net