โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
42
จำนวน(คน) 3 3 4 1 0 31
ร้อยละ 7.14 % 7.14 % 9.52 % 2.38 % 0.00 % 73.81 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 6 9 6 5 4 110
ร้อยละ 4.29 % 6.43 % 4.29 % 3.57 % 2.86 % 78.57 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 1.85 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 236 คน
จำนวน(คน) 9 13 11 6 4 193
ร้อยละ 3.81 % 5.51 % 4.66 % 2.54 % 1.69 % 81.78 %

182 : 9 , 12 , 10 , 6 , 4 , 141...4.95 , 6.59 , 5.49 , 3.30 , 2.20 , 77.47 = 41 : 22.53
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 236 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 18.22%

Powered By www.thaieducation.net