โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
41
จำนวน(คน) 4 3 3 2 0 29
ร้อยละ 9.76 % 7.32 % 7.32 % 4.88 % 0.00 % 70.73 %
ระดับประถมศึกษา
140
จำนวน(คน) 8 10 7 5 4 106
ร้อยละ 5.71 % 7.14 % 5.00 % 3.57 % 2.86 % 75.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 52
ร้อยละ 0.00 % 1.85 % 1.85 % 0.00 % 0.00 % 96.30 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 235 คน
จำนวน(คน) 12 14 11 7 4 187
ร้อยละ 5.11 % 5.96 % 4.68 % 2.98 % 1.70 % 79.57 %

181 : 12 , 13 , 10 , 7 , 4 , 135...6.63 , 7.18 , 5.52 , 3.87 , 2.21 , 74.59 = 46 : 25.41
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 235 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 48 คน คิดเป็นร้อยละ 20.43%

Powered By www.thaieducation.net