โรงเรียนบ้านบุ่งคำ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 3 2 0 0 23
ร้อยละ 0.00 % 10.71 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 0 9 0 0 60
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 84.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 30
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 3 3 16 0 0 113
ร้อยละ 2.22 % 2.22 % 11.85 % 0.00 % 0.00 % 83.70 %

99 : 2 , 3 , 11 , 0 , 0 , 83...2.02 , 3.03 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 83.84 = 16 : 16.16
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 16.30%

Powered By www.thaieducation.net