โรงเรียนบ้านบุ่งคำ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 4 2 0 0 22
ร้อยละ 0.00 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 78.57 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 2 9 0 0 58
ร้อยละ 2.82 % 2.82 % 12.68 % 0.00 % 0.00 % 81.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
36
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 30
ร้อยละ 2.78 % 0.00 % 13.89 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 135 คน
จำนวน(คน) 3 6 16 0 0 110
ร้อยละ 2.22 % 4.44 % 11.85 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %

99 : 2 , 6 , 11 , 0 , 0 , 80...2.02 , 6.06 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 80.81 = 19 : 19.19
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 135 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.52%

Powered By www.thaieducation.net