โรงเรียนบ้านฝั่งเพ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 2 5 0 0 31
ร้อยละ 0.00 % 5.26 % 13.16 % 0.00 % 0.00 % 81.58 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 16 4 0 0 0 97
ร้อยละ 13.68 % 3.42 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 82.91 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 15 9 8 0 0 22
ร้อยละ 27.78 % 16.67 % 14.81 % 0.00 % 0.00 % 40.74 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 31 15 13 0 0 150
ร้อยละ 14.83 % 7.18 % 6.22 % 0.00 % 0.00 % 71.77 %

155 : 16 , 6 , 5 , 0 , 0 , 128...10.32 , 3.87 , 3.23 , 0.00 , 0.00 , 82.58 = 27 : 17.42
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23%

Powered By www.thaieducation.net