โรงเรียนบ้านฝั่งเพ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 0 3 7 0 0 28
ร้อยละ 0.00 % 7.89 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 73.68 %
ระดับประถมศึกษา
117
จำนวน(คน) 19 6 0 0 0 92
ร้อยละ 16.24 % 5.13 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 78.63 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
54
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 42
ร้อยละ 9.26 % 5.56 % 7.41 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 209 คน
จำนวน(คน) 24 12 11 0 0 162
ร้อยละ 11.48 % 5.74 % 5.26 % 0.00 % 0.00 % 77.51 %

155 : 19 , 9 , 7 , 0 , 0 , 120...12.26 , 5.81 , 4.52 , 0.00 , 0.00 , 77.42 = 35 : 22.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 209 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 22.49%

Powered By www.thaieducation.net