โรงเรียนบ้านตูม(ราษฎร์บูรณะ) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 5 3 1 1 0 16
ร้อยละ 19.23 % 11.54 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
60
จำนวน(คน) 6 3 7 1 0 43
ร้อยละ 10.00 % 5.00 % 11.67 % 1.67 % 0.00 % 71.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 86 คน
จำนวน(คน) 11 6 8 2 0 59
ร้อยละ 12.79 % 6.98 % 9.30 % 2.33 % 0.00 % 68.60 %

86 : 11 , 6 , 8 , 2 , 0 , 59...12.79 , 6.98 , 9.30 , 2.33 , 0.00 , 68.60 = 27 : 31.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 86 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 31.40%

Powered By www.thaieducation.net