โรงเรียนบ้านโคกน้อย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 0 1 2 1 1 57
ร้อยละ 0.00 % 1.61 % 3.23 % 1.61 % 1.61 % 91.94 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 5 6 6 4 3 179
ร้อยละ 2.46 % 2.96 % 2.96 % 1.97 % 1.48 % 88.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 3 2 3 3 2 102
ร้อยละ 2.61 % 1.74 % 2.61 % 2.61 % 1.74 % 88.70 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 8 9 11 8 6 338
ร้อยละ 2.11 % 2.37 % 2.89 % 2.11 % 1.58 % 88.95 %

265 : 5 , 7 , 8 , 5 , 4 , 236...1.89 , 2.64 , 3.02 , 1.89 , 1.51 , 89.06 = 29 : 10.94
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 42 คน คิดเป็นร้อยละ 11.05%

Powered By www.thaieducation.net