โรงเรียนบ้านโคกน้อย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
62
จำนวน(คน) 0 2 2 2 1 55
ร้อยละ 0.00 % 3.23 % 3.23 % 3.23 % 1.61 % 88.71 %
ระดับประถมศึกษา
203
จำนวน(คน) 12 13 11 11 9 147
ร้อยละ 5.91 % 6.40 % 5.42 % 5.42 % 4.43 % 72.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
115
จำนวน(คน) 6 5 9 6 4 85
ร้อยละ 5.22 % 4.35 % 7.83 % 5.22 % 3.48 % 73.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 380 คน
จำนวน(คน) 18 20 22 19 14 287
ร้อยละ 4.74 % 5.26 % 5.79 % 5.00 % 3.68 % 75.53 %

265 : 12 , 15 , 13 , 13 , 10 , 202...4.53 , 5.66 , 4.91 , 4.91 , 3.77 , 76.23 = 63 : 23.77
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 380 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 93 คน คิดเป็นร้อยละ 24.47%

Powered By www.thaieducation.net