โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 6 0 2 0 0 38
ร้อยละ 13.04 % 0.00 % 4.35 % 0.00 % 0.00 % 82.61 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 9 1 4 0 0 114
ร้อยละ 7.03 % 0.78 % 3.13 % 0.00 % 0.00 % 89.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 15 1 6 0 0 152
ร้อยละ 8.62 % 0.57 % 3.45 % 0.00 % 0.00 % 87.36 %

174 : 15 , 1 , 6 , 0 , 0 , 152...8.62 , 0.57 , 3.45 , 0.00 , 0.00 , 87.36 = 22 : 12.64
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 12.64%

Powered By www.thaieducation.net