โรงเรียนบ้านทุ่งเงินโนนเจริญ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
46
จำนวน(คน) 5 0 1 0 0 40
ร้อยละ 10.87 % 0.00 % 2.17 % 0.00 % 0.00 % 86.96 %
ระดับประถมศึกษา
128
จำนวน(คน) 7 1 6 0 0 114
ร้อยละ 5.47 % 0.78 % 4.69 % 0.00 % 0.00 % 89.06 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
63
จำนวน(คน) 3 2 5 0 0 53
ร้อยละ 4.76 % 3.17 % 7.94 % 0.00 % 0.00 % 84.13 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 15 3 12 0 0 207
ร้อยละ 6.33 % 1.27 % 5.06 % 0.00 % 0.00 % 87.34 %

174 : 12 , 1 , 7 , 0 , 0 , 154...6.90 , 0.57 , 4.02 , 0.00 , 0.00 , 88.51 = 20 : 11.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 12.66%

Powered By www.thaieducation.net