โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 18 25 7 0 0 41
ร้อยละ 19.78 % 27.47 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 45.05 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 38 23 31 0 0 135
ร้อยละ 16.74 % 10.13 % 13.66 % 0.00 % 0.00 % 59.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
134
จำนวน(คน) 15 10 18 0 0 91
ร้อยละ 11.19 % 7.46 % 13.43 % 0.00 % 0.00 % 67.91 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 452 คน
จำนวน(คน) 71 58 56 0 0 267
ร้อยละ 15.71 % 12.83 % 12.39 % 0.00 % 0.00 % 59.07 %

318 : 56 , 48 , 38 , 0 , 0 , 176...17.61 , 15.09 , 11.95 , 0.00 , 0.00 , 55.35 = 142 : 44.65
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 185 คน คิดเป็นร้อยละ 40.93%

Powered By www.thaieducation.net