โรงเรียนชุมชนบ้านโนนแดง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
91
จำนวน(คน) 18 21 7 8 0 37
ร้อยละ 19.78 % 23.08 % 7.69 % 8.79 % 0.00 % 40.66 %
ระดับประถมศึกษา
227
จำนวน(คน) 39 23 31 17 0 117
ร้อยละ 17.18 % 10.13 % 13.66 % 7.49 % 0.00 % 51.54 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
134
จำนวน(คน) 15 10 18 6 0 85
ร้อยละ 11.19 % 7.46 % 13.43 % 4.48 % 0.00 % 63.43 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 452 คน
จำนวน(คน) 72 54 56 31 0 239
ร้อยละ 15.93 % 11.95 % 12.39 % 6.86 % 0.00 % 52.88 %

318 : 57 , 44 , 38 , 25 , 0 , 154...17.92 , 13.84 , 11.95 , 7.86 , 0.00 , 48.43 = 164 : 51.57
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 452 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 213 คน คิดเป็นร้อยละ 47.12%

Powered By www.thaieducation.net