โรงเรียนบ้านคำบอน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 0 2 1 0 0 25
ร้อยละ 0.00 % 7.14 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 89.29 %
ระดับประถมศึกษา
123
จำนวน(คน) 7 5 11 0 0 100
ร้อยละ 5.69 % 4.07 % 8.94 % 0.00 % 0.00 % 81.30 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
40
จำนวน(คน) 6 1 7 0 0 26
ร้อยละ 15.00 % 2.50 % 17.50 % 0.00 % 0.00 % 65.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 13 8 19 0 0 151
ร้อยละ 6.81 % 4.19 % 9.95 % 0.00 % 0.00 % 79.06 %

151 : 7 , 7 , 12 , 0 , 0 , 125...4.64 , 4.64 , 7.95 , 0.00 , 0.00 , 82.78 = 26 : 17.22
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.94%

Powered By www.thaieducation.net