โรงเรียนบ้านดอนยาว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
19
จำนวน(คน) 9 4 0 2 0 4
ร้อยละ 47.37 % 21.05 % 0.00 % 10.53 % 0.00 % 21.05 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 91
ร้อยละ 5.15 % 1.03 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 116 คน
จำนวน(คน) 14 5 0 2 0 95
ร้อยละ 12.07 % 4.31 % 0.00 % 1.72 % 0.00 % 81.90 %

116 : 14 , 5 , 0 , 2 , 0 , 95...12.07 , 4.31 , 0.00 , 1.72 , 0.00 , 81.90 = 21 : 18.10
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 116 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 18.10%

Powered By www.thaieducation.net