โรงเรียนบ้านคำอุดม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 5 4 1 2 1 37
ร้อยละ 10.00 % 8.00 % 2.00 % 4.00 % 2.00 % 74.00 %
ระดับประถมศึกษา
187
จำนวน(คน) 9 2 2 8 0 166
ร้อยละ 4.81 % 1.07 % 1.07 % 4.28 % 0.00 % 88.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 237 คน
จำนวน(คน) 14 6 3 10 1 203
ร้อยละ 5.91 % 2.53 % 1.27 % 4.22 % 0.42 % 85.65 %

237 : 14 , 6 , 3 , 10 , 1 , 203...5.91 , 2.53 , 1.27 , 4.22 , 0.42 , 85.65 = 34 : 14.35
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 237 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 34 คน คิดเป็นร้อยละ 14.35%

Powered By www.thaieducation.net