โรงเรียนบ้านคำอุดม (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
50
จำนวน(คน) 8 7 3 2 1 29
ร้อยละ 16.00 % 14.00 % 6.00 % 4.00 % 2.00 % 58.00 %
ระดับประถมศึกษา
188
จำนวน(คน) 13 4 5 13 0 153
ร้อยละ 6.91 % 2.13 % 2.66 % 6.91 % 0.00 % 81.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 238 คน
จำนวน(คน) 21 11 8 15 1 182
ร้อยละ 8.82 % 4.62 % 3.36 % 6.30 % 0.42 % 76.47 %

238 : 21 , 11 , 8 , 15 , 1 , 182...8.82 , 4.62 , 3.36 , 6.30 , 0.42 , 76.47 = 56 : 23.53
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 238 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 56 คน คิดเป็นร้อยละ 23.53%

Powered By www.thaieducation.net