โรงเรียนบ้านโนนว่าน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 4 2 0 0 0 23
ร้อยละ 13.79 % 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 79.31 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 10 1 0 0 1 63
ร้อยละ 13.33 % 1.33 % 0.00 % 0.00 % 1.33 % 84.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 104 คน
จำนวน(คน) 14 3 0 0 1 86
ร้อยละ 13.46 % 2.88 % 0.00 % 0.00 % 0.96 % 82.69 %

104 : 14 , 3 , 0 , 0 , 1 , 86...13.46 , 2.88 , 0.00 , 0.00 , 0.96 , 82.69 = 18 : 17.31
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 104 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 18 คน คิดเป็นร้อยละ 17.31%

Powered By www.thaieducation.net