โรงเรียนบ้านตบหู (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 7 3 3 3 3 33
ร้อยละ 13.46 % 5.77 % 5.77 % 5.77 % 5.77 % 63.46 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 28 10 5 6 5 151
ร้อยละ 13.66 % 4.88 % 2.44 % 2.93 % 2.44 % 73.66 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 15 7 5 5 5 49
ร้อยละ 17.44 % 8.14 % 5.81 % 5.81 % 5.81 % 56.98 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 50 20 13 14 13 233
ร้อยละ 14.58 % 5.83 % 3.79 % 4.08 % 3.79 % 67.93 %

257 : 35 , 13 , 8 , 9 , 8 , 184...13.62 , 5.06 , 3.11 , 3.50 , 3.11 , 71.60 = 73 : 28.40
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 110 คน คิดเป็นร้อยละ 32.07%

Powered By www.thaieducation.net