โรงเรียนบ้านตบหู (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
52
จำนวน(คน) 8 4 3 3 3 31
ร้อยละ 15.38 % 7.69 % 5.77 % 5.77 % 5.77 % 59.62 %
ระดับประถมศึกษา
205
จำนวน(คน) 29 12 6 7 6 145
ร้อยละ 14.15 % 5.85 % 2.93 % 3.41 % 2.93 % 70.73 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
86
จำนวน(คน) 16 8 5 6 5 46
ร้อยละ 18.60 % 9.30 % 5.81 % 6.98 % 5.81 % 53.49 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 343 คน
จำนวน(คน) 53 24 14 16 14 222
ร้อยละ 15.45 % 7.00 % 4.08 % 4.66 % 4.08 % 64.72 %

257 : 37 , 16 , 9 , 10 , 9 , 176...14.40 , 6.23 , 3.50 , 3.89 , 3.50 , 68.48 = 81 : 31.52
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 343 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 121 คน คิดเป็นร้อยละ 35.28%

Powered By www.thaieducation.net