โรงเรียนบ้านป่าก้าว (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
21
จำนวน(คน) 5 4 0 3 0 9
ร้อยละ 23.81 % 19.05 % 0.00 % 14.29 % 0.00 % 42.86 %
ระดับประถมศึกษา
122
จำนวน(คน) 8 11 14 5 6 78
ร้อยละ 6.56 % 9.02 % 11.48 % 4.10 % 4.92 % 63.93 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 4 8 2 4 47
ร้อยละ 2.99 % 5.97 % 11.94 % 2.99 % 5.97 % 70.15 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 210 คน
จำนวน(คน) 15 19 22 10 10 134
ร้อยละ 7.14 % 9.05 % 10.48 % 4.76 % 4.76 % 63.81 %

143 : 13 , 15 , 14 , 8 , 6 , 87...9.09 , 10.49 , 9.79 , 5.59 , 4.20 , 60.84 = 56 : 39.16
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 210 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 76 คน คิดเป็นร้อยละ 36.19%

Powered By www.thaieducation.net