โรงเรียนบ้านท่าก่อ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 7 0 0 2 0 28
ร้อยละ 18.92 % 0.00 % 0.00 % 5.41 % 0.00 % 75.68 %
ระดับประถมศึกษา
178
จำนวน(คน) 10 2 7 0 0 159
ร้อยละ 5.62 % 1.12 % 3.93 % 0.00 % 0.00 % 89.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 4 0 4 0 0 40
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 263 คน
จำนวน(คน) 21 2 11 2 0 227
ร้อยละ 7.98 % 0.76 % 4.18 % 0.76 % 0.00 % 86.31 %

215 : 17 , 2 , 7 , 2 , 0 , 187...7.91 , 0.93 , 3.26 , 0.93 , 0.00 , 86.98 = 28 : 13.02
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 263 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 13.69%

Powered By www.thaieducation.net