โรงเรียนบ้านท่าก่อ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 12 0 0 2 0 25
ร้อยละ 30.77 % 0.00 % 0.00 % 5.13 % 0.00 % 64.10 %
ระดับประถมศึกษา
182
จำนวน(คน) 10 2 8 0 0 162
ร้อยละ 5.49 % 1.10 % 4.40 % 0.00 % 0.00 % 89.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
48
จำนวน(คน) 4 0 5 0 0 39
ร้อยละ 8.33 % 0.00 % 10.42 % 0.00 % 0.00 % 81.25 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 269 คน
จำนวน(คน) 26 2 13 2 0 226
ร้อยละ 9.67 % 0.74 % 4.83 % 0.74 % 0.00 % 84.01 %

221 : 22 , 2 , 8 , 2 , 0 , 187...9.95 , 0.90 , 3.62 , 0.90 , 0.00 , 84.62 = 34 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 269 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 43 คน คิดเป็นร้อยละ 15.99%

Powered By www.thaieducation.net