โรงเรียนบ้านดงขวางคำโทน (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
49
จำนวน(คน) 8 3 2 3 7 26
ร้อยละ 16.33 % 6.12 % 4.08 % 6.12 % 14.29 % 53.06 %
ระดับประถมศึกษา
115
จำนวน(คน) 3 4 6 3 8 91
ร้อยละ 2.61 % 3.48 % 5.22 % 2.61 % 6.96 % 79.13 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 164 คน
จำนวน(คน) 11 7 8 6 15 117
ร้อยละ 6.71 % 4.27 % 4.88 % 3.66 % 9.15 % 71.34 %

164 : 11 , 7 , 8 , 6 , 15 , 117...6.71 , 4.27 , 4.88 , 3.66 , 9.15 , 71.34 = 47 : 28.66
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 164 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 47 คน คิดเป็นร้อยละ 28.66%

Powered By www.thaieducation.net