โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 6 6 2 1 0 44
ร้อยละ 10.17 % 10.17 % 3.39 % 1.69 % 0.00 % 74.58 %
ระดับประถมศึกษา
206
จำนวน(คน) 24 4 9 2 0 167
ร้อยละ 11.65 % 1.94 % 4.37 % 0.97 % 0.00 % 81.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 8 0 5 0 0 86
ร้อยละ 8.08 % 0.00 % 5.05 % 0.00 % 0.00 % 86.87 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 364 คน
จำนวน(คน) 38 10 16 3 0 297
ร้อยละ 10.44 % 2.75 % 4.40 % 0.82 % 0.00 % 81.59 %

265 : 30 , 10 , 11 , 3 , 0 , 211...11.32 , 3.77 , 4.15 , 1.13 , 0.00 , 79.62 = 54 : 20.38
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 364 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 67 คน คิดเป็นร้อยละ 18.41%

Powered By www.thaieducation.net