โรงเรียนสมเด็จพระราชชนนี(บ้านแก่งเรือง) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
59
จำนวน(คน) 6 6 2 0 0 45
ร้อยละ 10.17 % 10.17 % 3.39 % 0.00 % 0.00 % 76.27 %
ระดับประถมศึกษา
204
จำนวน(คน) 16 2 11 0 0 175
ร้อยละ 7.84 % 0.98 % 5.39 % 0.00 % 0.00 % 85.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
99
จำนวน(คน) 11 2 6 0 0 80
ร้อยละ 11.11 % 2.02 % 6.06 % 0.00 % 0.00 % 80.81 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 362 คน
จำนวน(คน) 33 10 19 0 0 300
ร้อยละ 9.12 % 2.76 % 5.25 % 0.00 % 0.00 % 82.87 %

263 : 22 , 8 , 13 , 0 , 0 , 220...8.37 , 3.04 , 4.94 , 0.00 , 0.00 , 83.65 = 43 : 16.35
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 362 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 17.13%

Powered By www.thaieducation.net