โรงเรียนผอบ ณ นคร 2 (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
32
จำนวน(คน) 0 22 10 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 68.75 % 31.25 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
100
จำนวน(คน) 14 19 21 9 18 19
ร้อยละ 14.00 % 19.00 % 21.00 % 9.00 % 18.00 % 19.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 132 คน
จำนวน(คน) 14 41 31 9 18 19
ร้อยละ 10.61 % 31.06 % 23.48 % 6.82 % 13.64 % 14.39 %

132 : 14 , 41 , 31 , 9 , 18 , 19...10.61 , 31.06 , 23.48 , 6.82 , 13.64 , 14.39 = 113 : 85.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 132 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 113 คน คิดเป็นร้อยละ 85.61%

Powered By www.thaieducation.net