โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
70
จำนวน(คน) 3 0 3 0 0 64
ร้อยละ 4.29 % 0.00 % 4.29 % 0.00 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 8 2 9 0 0 189
ร้อยละ 3.85 % 0.96 % 4.33 % 0.00 % 0.00 % 90.87 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 278 คน
จำนวน(คน) 11 2 12 0 0 253
ร้อยละ 3.96 % 0.72 % 4.32 % 0.00 % 0.00 % 91.01 %

278 : 11 , 2 , 12 , 0 , 0 , 253...3.96 , 0.72 , 4.32 , 0.00 , 0.00 , 91.01 = 25 : 8.99
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 278 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 8.99%

Powered By www.thaieducation.net