โรงเรียนบ้านแก้งขี้เหล็ก (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
37
จำนวน(คน) 10 1 0 0 0 26
ร้อยละ 27.03 % 2.70 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 70.27 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 10 0 4 0 0 85
ร้อยละ 10.10 % 0.00 % 4.04 % 0.00 % 0.00 % 85.86 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 136 คน
จำนวน(คน) 20 1 4 0 0 111
ร้อยละ 14.71 % 0.74 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 81.62 %

136 : 20 , 1 , 4 , 0 , 0 , 111...14.71 , 0.74 , 2.94 , 0.00 , 0.00 , 81.62 = 25 : 18.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 136 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 25 คน คิดเป็นร้อยละ 18.38%

Powered By www.thaieducation.net