โรงเรียนนาจะหลวย (กรป.กลางอุปถัมภ์) (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
187
จำนวน(คน) 10 17 15 4 1 140
ร้อยละ 5.35 % 9.09 % 8.02 % 2.14 % 0.53 % 74.87 %
ระดับประถมศึกษา
596
จำนวน(คน) 57 29 36 10 3 461
ร้อยละ 9.56 % 4.87 % 6.04 % 1.68 % 0.50 % 77.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 783 คน
จำนวน(คน) 67 46 51 14 4 601
ร้อยละ 8.56 % 5.87 % 6.51 % 1.79 % 0.51 % 76.76 %

783 : 67 , 46 , 51 , 14 , 4 , 601...8.56 , 5.87 , 6.51 , 1.79 , 0.51 , 76.76 = 182 : 23.24
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 783 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 182 คน คิดเป็นร้อยละ 23.24%

Powered By www.thaieducation.net