โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 12 13 0 25 0 13
ร้อยละ 19.05 % 20.63 % 0.00 % 39.68 % 0.00 % 20.63 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 12 19 0 31 0 95
ร้อยละ 7.64 % 12.10 % 0.00 % 19.75 % 0.00 % 60.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 4 0 6 0 55
ร้อยละ 2.99 % 5.97 % 0.00 % 8.96 % 0.00 % 82.09 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 26 36 0 62 0 163
ร้อยละ 9.06 % 12.54 % 0.00 % 21.60 % 0.00 % 56.79 %

220 : 24 , 32 , 0 , 56 , 0 , 108...10.91 , 14.55 , 0.00 , 25.45 , 0.00 , 49.09 = 112 : 50.91
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 124 คน คิดเป็นร้อยละ 43.21%

Powered By www.thaieducation.net