โรงเรียนบ้านท่าหลวงนาคำ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
63
จำนวน(คน) 12 10 0 0 0 41
ร้อยละ 19.05 % 15.87 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 65.08 %
ระดับประถมศึกษา
157
จำนวน(คน) 12 19 6 12 19 89
ร้อยละ 7.64 % 12.10 % 3.82 % 7.64 % 12.10 % 56.69 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
67
จำนวน(คน) 2 4 1 6 3 51
ร้อยละ 2.99 % 5.97 % 1.49 % 8.96 % 4.48 % 76.12 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 287 คน
จำนวน(คน) 26 33 7 18 22 181
ร้อยละ 9.06 % 11.50 % 2.44 % 6.27 % 7.67 % 63.07 %

220 : 24 , 29 , 6 , 12 , 19 , 130...10.91 , 13.18 , 2.73 , 5.45 , 8.64 , 59.09 = 90 : 40.91
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 287 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 106 คน คิดเป็นร้อยละ 36.93%

Powered By www.thaieducation.net