โรงเรียนบ้านหนองบัวหลวง (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
1
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 0
ร้อยละ 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
18
จำนวน(คน) 4 1 1 1 1 10
ร้อยละ 22.22 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 5.56 % 55.56 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 19 คน
จำนวน(คน) 5 1 1 1 1 10
ร้อยละ 26.32 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 5.26 % 52.63 %

19 : 5 , 1 , 1 , 1 , 1 , 10...26.32 , 5.26 , 5.26 , 5.26 , 5.26 , 52.63 = 9 : 47.37
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 19 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 9 คน คิดเป็นร้อยละ 47.37%

Powered By www.thaieducation.net