โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 9 5 2 3 4 58
ร้อยละ 11.11 % 6.17 % 2.47 % 3.70 % 4.94 % 71.60 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 5 4 5 4 5 185
ร้อยละ 2.40 % 1.92 % 2.40 % 1.92 % 2.40 % 88.94 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 5 3 5 2 1 91
ร้อยละ 4.67 % 2.80 % 4.67 % 1.87 % 0.93 % 85.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 19 12 12 9 10 334
ร้อยละ 4.80 % 3.03 % 3.03 % 2.27 % 2.53 % 84.34 %

289 : 14 , 9 , 7 , 7 , 9 , 243...4.84 , 3.11 , 2.42 , 2.42 , 3.11 , 84.08 = 46 : 15.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 62 คน คิดเป็นร้อยละ 15.66%

Powered By www.thaieducation.net