โรงเรียนสมสะอาดสวนฝ้าย (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
81
จำนวน(คน) 10 6 2 3 5 55
ร้อยละ 12.35 % 7.41 % 2.47 % 3.70 % 6.17 % 67.90 %
ระดับประถมศึกษา
208
จำนวน(คน) 6 5 6 4 6 181
ร้อยละ 2.88 % 2.40 % 2.88 % 1.92 % 2.88 % 87.02 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
107
จำนวน(คน) 6 3 5 2 0 91
ร้อยละ 5.61 % 2.80 % 4.67 % 1.87 % 0.00 % 85.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 396 คน
จำนวน(คน) 22 14 13 9 11 327
ร้อยละ 5.56 % 3.54 % 3.28 % 2.27 % 2.78 % 82.58 %

289 : 16 , 11 , 8 , 7 , 11 , 236...5.54 , 3.81 , 2.77 , 2.42 , 3.81 , 81.66 = 53 : 18.34
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 396 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 69 คน คิดเป็นร้อยละ 17.42%

Powered By www.thaieducation.net