โรงเรียนดำรงสินอุทิศ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 3 1 1 0 0 23
ร้อยละ 10.71 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 82.14 %
ระดับประถมศึกษา
280
จำนวน(คน) 35 3 37 3 1 201
ร้อยละ 12.50 % 1.07 % 13.21 % 1.07 % 0.36 % 71.79 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 308 คน
จำนวน(คน) 38 4 38 3 1 224
ร้อยละ 12.34 % 1.30 % 12.34 % 0.97 % 0.32 % 72.73 %

308 : 38 , 4 , 38 , 3 , 1 , 224...12.34 , 1.30 , 12.34 , 0.97 , 0.32 , 72.73 = 84 : 27.27
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 308 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 27.27%

Powered By www.thaieducation.net