โรงเรียนดำรงสินอุทิศ (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 5 1 1 0 0 21
ร้อยละ 17.86 % 3.57 % 3.57 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
284
จำนวน(คน) 41 3 37 3 1 199
ร้อยละ 14.44 % 1.06 % 13.03 % 1.06 % 0.35 % 70.07 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 312 คน
จำนวน(คน) 46 4 38 3 1 220
ร้อยละ 14.74 % 1.28 % 12.18 % 0.96 % 0.32 % 70.51 %

312 : 46 , 4 , 38 , 3 , 1 , 220...14.74 , 1.28 , 12.18 , 0.96 , 0.32 , 70.51 = 92 : 29.49
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 312 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 92 คน คิดเป็นร้อยละ 29.49%

Powered By www.thaieducation.net