โรงเรียนบ้านสมสะอาด (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 35
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 97.22 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 108
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.82 % 0.00 % 0.00 % 98.18 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 60
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.64 % 0.00 % 0.00 % 98.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 203
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 1.93 % 0.00 % 0.00 % 98.07 %

146 : 0 , 0 , 3 , 0 , 0 , 143...0.00 , 0.00 , 2.05 , 0.00 , 0.00 , 97.95 = 3 : 2.05
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 4 คน คิดเป็นร้อยละ 1.93%

Powered By www.thaieducation.net