โรงเรียนบ้านสมสะอาด (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 0 1 1 0 0 34
ร้อยละ 0.00 % 2.78 % 2.78 % 0.00 % 0.00 % 94.44 %
ระดับประถมศึกษา
110
จำนวน(คน) 0 2 1 1 1 105
ร้อยละ 0.00 % 1.82 % 0.91 % 0.91 % 0.91 % 95.45 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
61
จำนวน(คน) 0 0 2 0 1 58
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 3.28 % 0.00 % 1.64 % 95.08 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 207 คน
จำนวน(คน) 0 3 4 1 2 197
ร้อยละ 0.00 % 1.45 % 1.93 % 0.48 % 0.97 % 95.17 %

146 : 0 , 3 , 2 , 1 , 1 , 139...0.00 , 2.05 , 1.37 , 0.68 , 0.68 , 95.21 = 7 : 4.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 207 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 10 คน คิดเป็นร้อยละ 4.83%

Powered By www.thaieducation.net