โรงเรียนประชาสามัคคี (สพป.อุบลราชธานี เขต 5) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย ธีราภรณ์(แอดมินเขต)
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
9
จำนวน(คน) 1 1 0 0 0 7
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
75
จำนวน(คน) 5 3 4 2 1 60
ร้อยละ 6.67 % 4.00 % 5.33 % 2.67 % 1.33 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 1 0 5 0 0 52
ร้อยละ 1.72 % 0.00 % 8.62 % 0.00 % 0.00 % 89.66 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 142 คน
จำนวน(คน) 7 4 9 2 1 119
ร้อยละ 4.93 % 2.82 % 6.34 % 1.41 % 0.70 % 83.80 %

84 : 6 , 4 , 4 , 2 , 1 , 67...7.14 , 4.76 , 4.76 , 2.38 , 1.19 , 79.76 = 17 : 20.24
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 142 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 16.20%

Powered By www.thaieducation.net